سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | یکشنبه : بیست و شش خرداد ماه 1398 / ساعت 11:03:19

آمار حریق و حوادث ۲۴ ساعت گذشته مورخ ۹۷/۱۰/۱۲ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان


🚒 ساعت ۶/۳۰ حریق منزل از روستای عباس آباد از حوالی مسکن مهر زیتون -  مصدوم ۱ نفر بوسیله اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی منقل گردید . اقدام کننده ایستگاه ۵

🚒 حریق ضایعات در ساعت ۸/۲۶ در مینا گل - اقدام کننده ایستگاه ۶

🚒 سقوط اشیاء بر روی کارگرانی که داخل چاه کار می کردند . ساعت ۱۳/۵۸ در خیابان پاسداران - مصدوم ۱ نفر - انتقال به مرکز درمانی - اقدام کننده ایستگاه ۱

🚒 گیر کردن پای عابر ما بین میله های پل فلزی - میدان سرخواجه - اقدام کننده ایستگاه ۳

🚒 رفع خطر در منزل - دانشجو ۲۴ - اقدام کننده ایستگاه ۴

🚒 نشت گاز خودرو در مطهری جنوبی در ساعت ۲۰/۳۰ - اقدام کننده ایستگاه ۲

🚒 حریق خودرو در ساعت ۱/۱۶ نیمه شب در الغدیر ۲۰ - اقدام کننده ایستگاه ۳

🌹 با آرزوی ، روزی خوش و بی خطر

🚒 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان