سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | شنبه : شانزده اسفند ماه 1399 / ساعت 13:52:37

آتش سوزی ساختمان های قدیمی و متروکه