سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : سی بهمن ماه 1397 / ساعت 03:34:25

سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری گرگان


سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری گرگان:

طریقه ارتباط با سازمان آتش نشانی درمواقع بروز حادثه ویا آتش سوزی
وظایف شهروندان در هنگام بروز حادثه یا آتش سوزی    
هنگام وقوع آتش سوزی چه باید کرد؟....
فرار از ساختمانهاي آتش گرفته و نجات گرفتارشدگان از آن    

 

برای ادامه مطلب کلیک کنید