سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | سه شنبه : سی بهمن ماه 1397 / ساعت 18:05:21

آتش سوزی خودروی پارس


آتش سوزی یک دستگاه خودروی پارس دوگانه سوز گاز مایع
نشت گاز و ورود به داخل اتاق خودر باعث آتش سوزی وسوختن راننده پس از زدن استارت شد