سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | جمعه : سه بهمن ماه 1399 / ساعت 09:27:18

مدیریت سازمان

 

 

 

                                               
 
 
 
 
 
                                                           
   مهدی قره قاشی
                                                             سمت : رئیس سازمان
                                                            مدرک تحصیلی : لیسانس
                                                               سابقه کار : 17سال
 

--------------------------------------------------------

شرح وظایف مدیر عامل

- اجرای مصوبات شورای سازمان و هیئت مدیره که منطبق با مفاد اساسنامه بوده و اقدام در اداره امور سازمان و کوشش در جهت پیشبرد اهداف آن با اعمال مدیریت صحیح و نظارت بر حُسن اجرای وظایف واحدهای تابعه.
- تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سازمان و اصلاح و متمم و تفریغ بودجه سالانه جهت طرح در هیئت مدیره و تسلیم آن به شورای سازمان جهت تصویب.
- انجام هرگونه معامله و انعقاد هرگونه قرارداد در رابطه با موضوع عملیات سازمان طبق مفاد اساسنامه و با رعایت آیین نامه معاملات و سایر مقررات سازمان.
- تهیه و تنظیم هرگونه مقررات و دستورالعملهای لازم برای پیشبرد امور سازمان و تسلیم آن به هیئت مدیره برای تصویب.
- تقسیم کار صحیح بین کارکنان و ایجاد هماهنگی بین واحدهای تابعه و اتخاذ تصمیمات درباره کارکنان سازمان بر اساس مقررات موضوعه.
- نمایندگی سازمان در برابر ادارات ، موسسات دولتی و خصوصی.
- امضاء کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور ، قبولی ، ظهرنویسی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری ، وصول مطالبات ، پرداخت دیون و انجام هرگونه معامله اعم از خرید و فروش یا اجاره ، تغییر و تبدیل و فسخ قراردادها ، رهن گذاشتن اموال منقول و غیرمنقول سازمان ، تضمین دیون ، اجرای اسناد لازم الاجرا حسب مقررات مربوطه و در قالب مفاد اساسنامه سازمان.
  

ارتباط با مدیرعامل سازمان

شماره تلفن : 32425500 - 017 
فکس : 32433477 - 017

 


« 1 »