سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | شنبه : هجده اردیبهشت ماه 1400 / ساعت 23:48:51

مقالات آموزشی

به استناد تبصره ذیل بند 14ماده 55 قانون شهرداریها و  با توجه به فرارسيدن ماه مبارك رمضان بدینوسیله دستورالعمل اوليه طراحی سیستم هاي ایمنی به منظور ارتقاء ايمني اماكن عمومي و پيشگيري از وقوع حوادث مختلف از جمل حادثه آتش سوزي در محل مساجد و حسينيه ها بدينوسيله موارد ذيل از سوي « واحد پيشگيري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني گرگان» بشرح ذیل جهت اجرا اعلام میگردد:

الف : ضوابط راههاي خروج :

با توجه به اهميت معابر خروج مناسب و بدون مانع در تخليه به موقع متصرفين در زمان حريق و حوادث احتمالي موارد زير مي بايست در كليه مساجد وحسينيه ها اجرا گردد :

مساجد و حسينيه هاي با جمعيت زير 500 نفر حداقل داراي دو دسترس خروج و درب خروج مناسب باشند . حداقل عرض دسترسي هاي خروجي  5/1 متر باشد .

در صورت اينكه افراد حاضر در مساجد و حسينيه ها بين 500 تا 1000 نفر باشند حداقل راه هاي خروج بايد سه عدد در نظر گرفته شود و حداقل دسترسي هاي خروجي 2 متر باشد .

در مساجدو حسينيه هاي بيش از 1000 نفر بايستي حداقل چهار راه خروج در نظر گرفته شود و به ازاي افزايش ظرفيت براي هر 200 نفر يك درب خروجي اضافه گردد .

حداكثر فاصله دسترسي از هر نقطه تا نزديكترين درب خروج  نبايد از 45 متر تجاوز نمايد .

از آذين بندي و يا مسدود نمودن دربهاي خروجي مساجد و حسينيه ها جداً خودداري به عمل آيد .

الصاق برچسب و يا تابلو خروج و راهنماي خروج در نقاط مختلف مساجد و حسينيه ها الزامي مي باشد تا در مواقع اضطراري و بروز حريق و حوادث متصرفين را به معبر عمومي مناسب راهنمائي نمايند .

کلیه درهای خروج میبایست از نوع لولایی و بازشوی آنها موافق خروج باز شود و بگونه ای طراحی و اجرا شوند که در تمام اوقات استفاده از سمت داخل به آسانی و فوریت قابل باز شدن بوده و هیچ عامل بازدارنده ای مانند قفل ، کشو و غیره مانع خروج  بموقع افراد نشود .

ب : سیستم برق :

سیستم برق محل در صورت وجود نقص فنی ازجمله عوامل مهم در بروز وتشدیدآتش سوزیها میباشد,لذا جهت دستیابی به شبکه برق اصولی وایمن ضروریست نسبت به بازنگری در سیستم برق محل اقدام و ضوابط ایمنی ذیل در اجزاء آن اعم از سيم كشيها وكابل كشيها، فيوزها،كليدها وپريزها،جعبه هاي تقسيم و..... دقيقا رعايت گردد.

اخذ انشعابات فرعی وغیر اصولی وایجادهرگونه بی نظمی در شبکه برق ضریب ایمنی راکاهش داده ومیبایست ازاین امر پرهيز گردد.

کلیه کلید و پریزهای معیوب در تمامي قسمت ها جمع آوری وبجای آن ازنوع استانداردآن استفاده گردد.

خاطر نشان میسازد استفاده از پوشش های نامناسب جهت اتصالات وحفاظت مفصل بندیها مغایر با اصول وضوابط ایمنی است ومیبایست بجای آن از ترمینالهای چینی یا بستهای مخصوص استفاده گردد.

ضروریست کلیه روشنائیهایی التهابی در تمامی قسمتها جمع آوری وبجای آن ازروشنایی های فلورسنت مجهز به قاب (حفاظ) ایمنی استفاده گردد.

متذکر میگردد هریک از دستگاهها وادوات برقی میبایست دارای پریز برق مستقل به خود باشند.

ضروریست پیرامون تابلوهای برق به شعاع حداقل 2m عاری ازهرگونه کالاو مواد قابل اشتعال باشند.

الزامیست درون تابلوهای برق بصورت مستمر پاکسازی گردند.

ضروریست سطح زمین مقابل تابلو برق توسط کفپوش لاستیکی به ضخامت حداقل6mm وبه ابعاد مناسب بصورت ثابت مفروش گردد.

کلیه سیم کشیهای روکار غیر استانداردکه درمجاورت کالاو مواد قابل اشتعال قراردارند جمع آوری وبجای آنها ازکابلهای مقاوم واستاندارد استفاده گردد.

پیشنهاد میگردد قسمتهای مختلف مجموعه به جعبه کلیدهای مینیاتوری جهت استفاده از هریک از وسایل،کلیدو پریزها وروشنائیها مجهز گردد.

فیوزهای تابلوهای برق میبایست متناسب باآمپر مصرفی وازنوع اتوماتیک( ترجیحا مینیاتوری ) انتخاب واستفاده گردد.

روشنايي هاي راههاي خروج ميبايست به گونه اي باشد كه بطور مداوم و پيوسته برقرار باشد و كليه افراد بتوانند راه را به درستي تشخيص داده و مسير خروج را به راحتي طي كنند .

 در زمان قطع روشنايي ها جهت برگزاري مراسم ، ضروريست روشنائيهاي معابر و دسترسي هاي منتهي به خروج  روشن نگهداشته شوند تا كليه افراد بتوانند راه را به درستي تشخيص داده و مسير خروج را به راحتي طي كنند .

الزامیست برق کلیه قسمتها درپایان ساعات کاری از تابلو اصلی قطع گردد.

پ : سیستم اعلام حریق :

به لحاظ اطلاع به موقع ازوقوع هرگونه حریق احتمالی وتسریع در عملیات اطفایی وامدادی؛ طراحی واجرای اصولی سیستم کشف واعلام حریق ازنوع دستی واتوماتیک متناسب بانوع کاربری درآگاهی بموقع از خطر موثربوده وپیش از رسیدن محیط به لحظه بحرانی فرصت لازم برای عملیات اطفایی رافراهم می آورد لذا ضروریست کلیه قسمتها واماکن اعم از فضاهای اصلی یا فرعی به این سیستم تجهیز گردد.

این سیستم میبایست بنحوی طراحی واجراء گرددکه به همراه تجهیزات سمعی وبصری لازم پوشش صددرصد محیط رافراهم نماید.

هر ناحیه از حریق میبایست منطقه بندی وبه یک Zone متصل گردد.

حداکثر فاصله دسترسی افراد در هرمحدوده با شستی اعلام حریق 30m میباشد.

باتوجه به وضعیت موجود وبمنظور اطلاع افراد حاضردرمحل ضروریست با فاصله حداکثر 20m تجهیزات سمعی وبصری بنحویکه پوشش کامل محیط را فراهم نماید طراحی واجراء گردد.

ارتفاع شستی های اعلام حریق از کف تمام شده حداقل110cm  وحداکثر 140cm  میباشد.ضمناً کلیه شستی ها میبایست همشکل وهم رنگ باشند.

پنل مرکزی میبایست درمکانی که حضور افراد بصورت دائم وشبانه روزی امکان پذیر میباشد طراحی واجراء گردد(ترجیحاً اتاقک نگهبانی) .

کلیه کاشفها میبایست تابع یکی از استانداردهای معتبر جهانی یا استاندارد ملی ایران شمارهISIRI-3706 باشند .

این سیستم میبایست با بازدیدوسرویسهای دوره ای منظم توسط متخصصین وکارشناسان اهل فن مورد تست وبررسی قرارگرفته تا از کارایی مطلوب برخوردار باشند.

تذكر : الزاميست كليه نقشه هاي مربوط به اين سيستم درزمان طراحي و قبل از اجرا بمنظور بررسي وتاييد به اين سازمان ارسال گردد .

ت : سیستم آب آتش نشانی :

درخصوص شبکه آب آتش نشانی و نقش واهمیت این سیستم در ساختار ایمنی ایجاب مینماید ضمن اصلاح وضعیت موجود کلیه قستها با رعایت نکات و موارد ذیل به این سیستم تجهیز گردند .

طراحی این سیستم میبایست بنحوی باشد که با استفاده از هریک از جعبه های F در هرقسمت از تصرف بوستر پمپهای مختص به سیستم آب آتش نشانی بصورت اتوماتیک بکار افتاده وآب مورد نیاز درسرنازلها راتامین نماید.

بوستر پمپ های آتش نشانی علاوه بر اتصال به شبکه برق شهری میبایست به ژنراتور برق اضطراری نیزمتصل گردند، تا در صورت قطع شبکه برق شهری ژنراتور در کمترین زمان ممکن ( حداکثر تا 10 ثانیه ) بصورت اتوماتیک وارد مدار شده وآب مورد نیاز در سرنازلها را فراهم نماید.

فشار مناسب ومورد نیاز در خروجی سرنازلها با توجه به در نظر گرفتن این نکته که امکان استفاده بصورت همزمان از یک یا چند سرنازل وجود دارد؛ حداقل 4at میباشد.

لوله اصلی آب آتش نشانی ( تر ) میبایست از منبع ذخیره آب مختص به این سیستم تا آخرین جعبه F.B  امتداد داشته باشد.

 قطر لوله اصلی این سیستم ( تر ) میبایست حداقل2.5  اینچ درنظرگرفته شده ودرون جعبه های F.B به تبدیل ، شیرفلکه وکوپلینگ مخصوص مجهزگردد.

حجم منبع ذخیره آب آتش نشانی میبایست حداقل به ميزان پنج هزار ليتر در نظر گرفته شود همچنين پمپهاي آتش نشاني به نحوي طراحي گردد كه فشار4at   براي استفاده همزمان يك يا چند سرنازل را تامين نمايد .

حداکثر فاصله دسترسی افراد به جعبه F.B 20m میباشد ( بنحویکه پوشش صددرصدمحیط رافراهم نماید).

كلیه جعبه های F.B میبایست به شیرفلکه ، لوله نواری (ابریشمی) بطول20m  ، کوپلینگ وسرلوله سه حالته مخصوص مجهزگردد.

ارتفاع جعبه های F.B از کف تمام شده 120cm  در نظر گرفته شود.

ضروریست تصرف به سیستم لوله کشی خشک آتش نشانی تجهیز گردد.

قطر این لوله نمی بایست کمتر از 2.5  اینچ درنظر گرفته شود ودر کلیه قسمتها به درون جعبه های F.B امتداد یافته وبه کوپلینگ  وشیر فلکه مخصوص مجهز باشد.

لوله خشک در محل استقرار خودروهای آتش نشانی میبایست به شیرفلکه یکطرفه، کوپلینگ ودرپوش 2.5 اینچ مجهزگردد.

لوله وکلیه اتصالات این سیستم ( خشك ) میبایست بارنگ زرد رنگ آمیزی تا بوضوح قابل رویت وتشخیص باشد.

استفاده ترکیبی از سیستم های لوله کشی تر و خشک با استفاده ازشیرفلکه یکطرفه دربین مسیر منبع و لوله اصلی  امکان پذیر میباشد.

تذكر : الزاميست كليه نقشه هاي مربوط به اين سيستم در زمان طراحي وقبل ازاجرا بمنظور بررسي وتاييد به اين سازمان ارسال گردد.

ث : خاموش کننده های آتش نشانی :

بمنظور مقابله با حريقهاي بوقوع پيوسته درلحظات اوليه تهيه خاموش كننده آتش نشاني ونصب  آنها درمكانهاي مناسب ضروري ميباشد.

یک دستگاه خاموش کننده 6kg گاز کربنیک (co2) در مجاورت هر یک از تابلو های برق .

یک دستگاه خاموش کننده 4kg گاز کربنیک (co2) و یک دستگاه خاموش کننده 6kg پودر وگاز در مجاورت هر یک از جعبه های آتش نشانی (F.B) .

حداکثر فاصله خاموش کننده ها در هر یک از فضاهای مذکور 20m میباشد .

خاموش کننده های آتش نشانی میبایست در محلی نصب گردند که از تابش مستقیم نور خورشید و عوارض جوی در امان باشند .

نصب علائم راهنمای دسترسی به خاموش کننده ها ولوازم وادوات اطفاء حریق درتمامی نقاط بنحویکه درتمامی ساعات شبانه روز ویا درزمان انباشته شدن محل ازدود ناشی ازبروز حریق، بسادگی قابل رویت باشد.

خاموش كننده هاي آتش نشاني ميبايست درارتفاع 110cm از کف برروي ديوار بگونه ای که بسادگی قابل رویت ودسترس باشند ، نصب گردند.

خاموش کننده های آتش نشانی میبایست با انجام سرویسهای منظم دوره ای دارای کارایی مطلوب ومطمئن باشند.

ج : سایر نکات ایمنی

كليه مساجد و حسينيه ها ميبايست به ژنراتور برق اضطراري مجهز گردد و در صورت قطع برق در کمترین زمان ممکن(حداکثر 10 ثانیه) بصورت اتوماتیک وارد مدارشده وبرق مورد نیاز مجموعه رافراهم نماید.

ضروریست سیستم های گرمایش وسرمایش بصورت مرتب ومنظم توسط افرادمتخصص موردتست وبررسی قرار گیرند.

هر یک از وسایل گازسوز می بایست به یکعدد  شیر مجزا به خود  مجهز باشند .

انتقال لوله های دودکش وکلاهک ایمنی مربوطه ازداخل روشنائیها ، پنجره ها و... اکیداً ممنوع میباشد.

حداکثر طول شیلنگ گاز مورد استفاده برای کلیه وسایل گاز سوز 150cm  میباشد.

هریک از وسايل گازسوز ميبايست داراي دودکش مستقل بخود بوده، ولوله انتقال دود (دودکش) میبایست حداقل 60cm بالاتر ازدیوار جان پناه در بام طراحی واجراء گردد.ودودکشها به کلاهک ایمنی ازنوعH  مجهز گردند.

بمنظور پیشگیری بروز هر گونه حادثه احتمالی کلیه شیشه های موجود در ارتفاع جمع آوری و بجای آنها از نوع طلق استفاده گردد .

کلیه مواد قابل اشتعال مانند پارچه که بمنظور تزئین مساجد استفاده شده اند و درمجاورت لوازم گرمازا و سيم كشيهاي برق  قرار دارند می بایست جمع آوری گردند .

 آموزشهای آتش نشانی مهمترین اصل تکمیل کننده اقدامات حفاظت ازحریق می باشد که کاربرد اصولی از وسایل اطفاء حریق وطرق صحیح مبارزه با آتش سوزی را میسر مینماید،لذا ضروریست کلیه افراد جهت آشنایی ونحوه مقابله با حريق وحوادث زیر نظرکارشناسان سازمان تحت این آموزشها قرار گیرند.

این دستورالعمل جهت اجرا در مساجد و حسينيه ها سطح شهر تهیه وتنظیم گردیده ، وهرگونه تغییرات منوط به اخذمجوز کتبی ازسوی مسئولین ذیربط میباشد.

درخاتمه متذکر میگردد ، دستیابی به ساختارایمنی مطلوب ونسبی دراین مکان باحسن اجراء وانجام تدابیر سه گانه (پیشگیری،آموزش،اطفاء) بصورت هماهنگ وبموازات یکدیگر میسرمیباشد.

در صورت وجود هرگونه ابهام در هر يك از بند هاي دستور العمل مراتب كتبا از سازمان استعلام تا راهنمايي هاي لازم بصورت مكتوب اعلام گردد .

برای ادامه مطلب کلیک کنید

سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری گرگان:

طریقه ارتباط با سازمان آتش نشانی درمواقع بروز حادثه ویا آتش سوزی
وظایف شهروندان در هنگام بروز حادثه یا آتش سوزی    
هنگام وقوع آتش سوزی چه باید کرد؟....
فرار از ساختمانهاي آتش گرفته و نجات گرفتارشدگان از آن    

 

برای ادامه مطلب کلیک کنید

وظایف شهروندان در هنگام بروز حادثه یا آتش سوزی:

بخاطر داشته باشید که هرگونه تاخیر در دستیابی نیروهای عملیاتی آتش نشانی به محل حریق موجب گسترش ابعاد حریق و افزایش خسارت می گردد....

 

برای ادامه مطلب کلیک کنید

نکات ايمني در استفاده از وسايل برقي

بادقت واجرای توصیه های ایمنی زیر می توانید حوادث برقی را به حداقل برسانید.
1. هنگام کشیدن دوشاخه از پریز برق خود بدنه دوشاخه را بگیرید نه سیم را!
2. قبل از تعویض لامپ کلید چراغ را خاموش کنید....

برای ادامه مطلب کلیک کنید

آتش گرفتن انسان (خودسوزی):
1. مصدوم را از دویدن بازدارید زیرا دویدن موجب آتش سوزی می شود وخطرناک است.
2. پارچه ضخیمی مانند پتو، لحاف، کت یا هر وسیله مشابه روی مصدوم....

برای ادامه مطلب کلیک کنید

فرار از ساختمانهاي آتش گرفته و نجات گرفتارشدگان از آن

برای ادامه مطلب کلیک کنید

تئوری حریق

آتش نتیجه یک واکنش شیمیای گرماده است و سوختنی است که همراه با نور، گرما، دود و گاهاً سروصدا می باشد و توسط یکی از حسهای 5 گانه قابل شناسایی می باشد...

برای ادامه مطلب کلیک کنید

توصیه های ایمنی عمومی:

هنگام وقوع آتش سوزی چه باید کرد؟....

برای ادامه مطلب کلیک کنید

خاموش کننده ها:

خاموش کننده ها وسایل هستند که برای مبارزه واطفاء آتش سوزی در لحظات اولیه شروع آتش سوزی به کار برده می شوند...

برای ادامه مطلب کلیک کنید


« 1 »