سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | یکشنبه : نوزده اردیبهشت ماه 1400 / ساعت 00:10:19

تماس با سازمان

تماس با سازمان


شماره تلفنهای مستقیم و داخلی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان

نام واحد

مسئولین واحد

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

رئیس سازمان

قره قاشی

32425500

201

دفتر مدیرعامل

نیک روش

32425500

202

معاون

ساورعلیائی

32480064

203

روابط عمومی

کشیر

32480063

204

امور اداری و کارگزینی

شمسی
-
عباسی

---

205

حسابداری

سلمانی
-
مجنی پور

---

206

آمـوزش

غلامی

---

208

پیشگیـری

مطهری

---

209

دبیرخانه و بایگانی

کردی

---

210

امور مالی

آذین فر

---

211

ورزش

لیاقی

---

212

انبار

خانعلی

---

213

کارپردازی

سدنی

---

214

موتوری

تیموری

---

215

عمران

حسینی سریش

---

216

مرکز پیام و سامانه 125

اردلان فر

32436417

225

مسئول ایستگاه 5

پسرکلی

---

207

واحد عملیات ایستگاه 5

--

---

239

مرکز تلفن (سانترال)

---

32480024
32480026
32480027
32480028

225

نمابر سازمان

---

32480025
32433477

---