سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان | شنبه : هجده اردیبهشت ماه 1400 / ساعت 23:22:39

ایستگاه ها

معرفی ایستگاههای عملیاتی سازمان


ایستگاه شماره 1

آدرس :: خیابان شهید رجایی - نبش تقاطع بلوار رسالت

تلفن : 32424444- 32431931سمت :

ایستگاه شماره 2

آدرس :: چهارراه گلها - خیابان علیمحمدی - جنب شهرداری منطقه یک

تلفن : 32153333-32154444سمت :

ایستگاه شماره 3

آدرس :: گرگان - بلوار قدس(چاله باغ) - جنب شهرداری منطقه 2

تلفن : 32334444-32332260سمت :

ایستگاه شماره 4

آدرس :: گرگان - بلوار رسالت - انتهای بلوار بهارستان

تلفن : 32622223- 32623221سمت :ایستگاه شماره 5

آدرس :: میدان بسیج - سایت اداری

تلفن : 32436417سمت :ایستگاه شماره 6

آدرس :: بلوار ناهارخوران - سی متری پارتیان

تلفن : 32522724سمت :